​VELKOMMEN TIL VILLINGEBÆK VANDVÆRKS (ny) HJEMMESIDE!


​AKTUELT:

11. marts 2020: Tilføjelse til meddelelsen 9. marts 2020:

Arbejdet er afsluttet og vandforsyningen er normal igen.

9. marts 2020: Meddelelse til forbrugere i området på Villingebæk Strandvej øst for Horneby Fælledvej og i Villingebækhage Grundejerforening:

På grund af reparationer i forsyningsledningerne vil der fra tirsdag 10/3 og resten af ugen være lukket for vandet periodevis og kortvarigt (ca. 1 time pr. gang) mellem kl. 9 og 15.

28. februar 2020:  Information til nye ejere i vores forsyningsområde, se her.

20. februar 2020: Ny udgave af Regulativet.

Til alle andelshavere.

På grund af "opdatering jf. ny lovgivning samt specificering af grænseflader" har vi udarbejdet en helt ny udgave af vores Regulativ, som er fremsendt vedlagt en e-mail til alle andelshavere med en fungerende e-mail adresse.

Så hvis du ikke har modtaget en sådan mail, er det fordi vi ikke har din korrekte e-mail adresse. Vi beder dig derfor om at tilmelde dig her på hjemmesiden under fanebladet "Selvbetjening". Det vil lette den fremtidige kommunikation. På forhånd tak.

Regulativet er godkendt af Gribskov Kommune uden klager efter 4 ugers klagemulighed og træder i kraft pr. 1. juni 2020.

Regulativet vil blive lagt på vores hjemmeside og kan ses under faneblad "Vandværket" > Regulativ eller her.

Venlig hilsen

Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)

12. januar 2020:     Svar på ofte stillede spørgsmål om læk og brud: 
se fanen "Praktiske oplysninger" > Dokumenter.
 

 

28. oktober 2019: VINTERFORANSTALTNINGER

Har du husket at frostsikre dit hus ?  Enten med lidt varme i huset eller ved at lukke for vandet og tømme rørene. Se nedenfor.
 
 
Ang. Vinterforanstaltninger:
 • Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

 • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
 • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
 • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.

 

Vejledningen i opslaget ovenfor viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd.

 

Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.

 

Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er andelshaverens pligt at holde måleren frostfri og dækslet på plads. Det kan f.eks. gøres ved at placere en spand med jord eller en flise oven på dækslet. I perioder med længerevarende hård frost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra f.eks. ved at lægge en vintermåtte over dækslet.

 

​Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.4) her på hjemmesiden under menu punkt "Vandværket".

 
 
 
28. oktober 2020: Takstblad 2020
 
Da vi nu har gennemført et større investerings-projekt og VV's økonomi er stabil og i overskud, har bestyrelsen på foranledning af FU besluttet at nedsætte den faste afgift med kr. 100 + moms og den variable med 25 øre/m3 + moms fra 2020. Se vedlagte Takstblad 2020 her.
 

11. oktober 2019:

Vores kasserer holder ferie fra og med fredag 1. november til og med fredag 8. november og har derfor flyttet telefontiden til torsdag 31. oktober og mandag 11. november.

 
 
25. september 2019:
Rambøll er ved at skifte skabelon for deres hjemmesider, så derfor har vi fået et nyt layout, men indholdet er stadig det samme. 
 

23. august 2019:

Orientering fra Forretningsudvalget om CTA og grundvands ressourcer.

Vi har nu fået testet vores 3 boringer for CTA (Chlorothalonil-amidsulfonsyre). Prøverne viser at CTA ikke kan spores i vores vand.

 
 

31. juli 2019:

Orientering fra Forretningsudvalget om CTA og grundvands ressourcer.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre herefter kaldet CTA.

Alle vandværker skal teste for dette pesticid senest d. 1. november 2019. Villingebæk Vandværk har ikke foretaget denne test endnu.

Det er der 2 årsager til:

1)      Der er endnu ikke noget dansk laboratorium der er certificeret til at foretage denne test.

2)      CTA er et nedbrydningsprodukt af Chlorothalonid der har været anvendt som svampemiddel ved dyrkning på friland af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs, og jordbær samt agurker og prydplanter i drivhus. Vores vandboringer ligger i fredede og uopdyrkede arealer så det er meget lidt sandsynligt at vi finder CTA i vandprøver.

I øvrigt kan interesserede finde resultatet af alle vandprøver på denne hjemmeside:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83298

I pressen skrives der om grundvands mangel på grund af tørke.

Villingebæk Vandværk er begunstiget af tidligere tiders dygtige vandværks folk der har placeret vores boringer (vi har 3) i grundvands lag hvor der er masser af vand. Vi holder løbende øje med, at dette fortsætter. Metoden er at se på hvor dyb en ”tragt” vi laver når vi starter med at pumpe 37 m3 vand op pr. time. Denne ”tragt” er og har været konstant i mange år.

 
26. juni 2019: Der er fra i dag oprettet en ny e-mail adresse til kontoret, nemlig:  kontor@villingevand.dk
 
6. maj 2019: Resumé af gårsdagens generalforsamling:
 

Alle fremlagte dokumenter som vist på opslaget nedenfor af 8. april 2019 blev godkendt.

Der var mødt 16 medlemmer ialt plus 2 fuldmagter.

Dagsorden iflg. indkaldelsen:

1. Valg af dirigent: Mogens Krabbe Nielsen.

2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne:

Efter det konstituerende bestyrelsesmøde kom den nye bestyrelse til at se ud som vist under fanebladet "Vandværket > Bestyrelse"

3. Bestyrelsens beretning: Godkendt med akklamation efter en spørgerunde.

4. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse: Godkendt med akklamation efter spørgerunde.

5.Budget for 2020 og Investeringsbudget forelægges til godkendelse: Godkendt med akklamation efterspørgerund.

6. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen forslag.

7.Valg til bestyrelsen af generalforsamlingsvalgte medlemmer og suppleanter: Torben F. Sørensen blev genvalgt for to år. Jim Saabye blev ligeledes genvalgt som suppleant til Torben F. Sørensen for to år.

8. Eventuelt: Da Tage Bagger havde ønsket at trække sig tilbage takkede JBe på bestyrelsens vegne Tage for hans utrættelige, uvurderlige og betydningfulde indsats med at renovere og modernisere hele Vandværket. Generalforsamlingen sluttede med at udbringe et trefoldigt længe leve for Tage.

Formanden TFS takkede dirigenten for godt arbejde og forsamlingen for god ro og orden.

 
8. april 2019: Detaljer til dagsorden for generalforsamling 2019:
 
ad 3: Bestyrelsens beretning ses her
ad 4: Revisionsprotokollatet ses her, Ledelsens regnskabserklæring ses her og Årsrapport 2018 ses her.
ad 5: Budget for 2020 ses her og Investeringsbudget 2019-2020 ses her.
ad 7: Formanden Torben F. Sørensen er på valg og villig til genvalg. Tage Bagger er på valg, men ønsker at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet og er derfor ikke villig til genvalg.
 
Vel mødt.
Forretningsudvalget

 

 

5. april 2019: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019:
 

Denne annonce vil blive indrykket i Ugeposten den 9. april og den 16. april 2019

 
 

14. marts 2019: Vandværket inviterer til åbent hus kl. 10 til 12 på:

Vandets Dag fredag d. 22. marts 2019

Ved du, at du bor på dit drikkevand? Drop pesticiderne i haven og pas på vores drikkevand. Vi kvitterer med gratis fliserenser og bi-venlige blomsterfrø.

På Vandets Dag, fredag d. 22. marts 2019, blæser vandværkerne i Gribskov Kommune til kamp mod pesticider, og opfordrer forbrugerne til at droppe pesticiderne i haven, og passe på vores alles grundvand og drikkevand. 

Gratis fliserenser og bi-venlige blomsterfrø

Fredag d. 22 marts 2019 uddeler vi kvit og frit en fliserenser og en pose bi-venlige blomsterfrø. Det sker på kommunens genbrugsstationer, og på visse vandværker. 

Du er velkommen til at aflevere dine pesticidrester på genbrugsstationerne - det er nemlig farligt affald. 

Besøg dit vandværk

Kom og se, hvordan grundvand bliver til drikkevand. Efter en simpel behandling, hvor grundvandet iltes og filtreres, sendes det ud til vandhanen som drikkevand. Få en snak om pesticider og, hvad du som forbruger kan gøre, for at passe på grundvandet. Få en fliserenser og en pose bi-venlige blomstrefrø med hjem.

Vandværket ligger på Pandehavevej 5. På vejen derhen kan du se den ene af vores tre boringer på Standkrogen nr. 4B og smage på råvandet som kommer op fra jordens dyb ca. 60 meter nede.
VELKOMMEN
 
16. december 2018: 
Årsaflæsning af alle vandmålere foretages ved radioaflæsning og gennemkørsel af forsyningsområdet i uge 1, 2019.
 

29. oktober 2018: VINTERFORANSTALTNINGER

Har du husket at frostsikre dit hus ?  Enten med lidt varme i huset eller ved at lukke for vandet og tømme rørene. Se nedenfor.
 
Ang. Vinterforanstaltninger:
 • Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

 • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
 • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
 • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.

 

 

Vejledningen i opslaget ovenfor viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd. Men princippet gælder også for nye målere i en allerede eksisterende målerbrønd, såvel som for en ældre måler. Her er det røde håndtag stophanen. Se photo0123 på hjemmesiden under overskriften ”Galleri”, hvor ventilen på udgangen af måleren er vist lukket med luftventilen ovenpå.

Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.

 

 


Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er andelshaverens pligt at holde måleren frostfri og dækslet på plads. Det kan f.eks. gøres ved at placere en spand med jord eller en flise oven på dækslet. I perioder med længerevarende hård frost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra f.eks. ved at lægge en vintermåtte over dækslet.

 

​Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.4) her på hjemmesiden under menu pkt. "Vandværket".

 
 
16. september 2018: Ejerskifte-afregning.
Ved ejerskifte må ejeren selv sammen med evt. ejendomsmægler og advokat sørge for at udføre ejerskifte afregning. Det er herunder vigtigt at ejeren sørger for at meddele ejerskiftet til Vandværket og den nye ejers navn, helårs adresse, mobil nr. og e-mail adresse. 
Se i øvrigt gældende Takstblad her på hjemmesiden under faneblad "Vandværket"..
 
 •  
   
  • Hjemmesiden har følgende indhold under hovedmenuen:
   Forside:
   - Aktuelt om driften
   - Indholdfortegnelse
   Vandværket:
   - Forsyningsområde med ledningsnet detaljer (tryk på "Om vandværket")
   - Historie
   - Vedtægter
   - Regulativ
   - Generalforsamling
   - Årsregnskab og budget
   - Takstblad
   - Bestyrelse
   Praktiske oplysninger:
   - Vandkvalitet
   - Seneste vandanalyser med link til GEUS/Jupiter
   - Dokumenter (f.eks. Prisen på vand)
   - div. links 
   Galleri:
   - Fotos
   Selvbetjening:
   - Indberetning af måleraflæsning
   - Flyttemeddelelse/Ejerskifte
   - Opdatering af mobil nr. og e-mail

    

   
  • Ang. Vinterforanstaltninger:

   Vejledningen i opslaget fra 17/11 viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd. Men princippet gælder også for nye målere i en allerede eksisterende målerbrønd, såvel som for en ældre måler. Her er det røde håndtag stophanen. Se photo0123 på hjemmesiden under overskriften ”Galleri”, hvor ventilen på udgangen af måleren er vist lukket med luftventilen ovenpå.

   Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.

    
   17. november, 2015:

   Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

  • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
  • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
  • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.
  •  
   
  • 8. november, 2016

 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Formandens mobil nr. 4011 4086

Email: 
kontor@villingevand.dk (kontoret)
kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

Tilmelding til BS (Betalingsservice hos Nets):

Tilmeld dig hos din egen bank med PBS nr. 06244289, Debitor grp. 00001 og

Kunde nr. = Forbruger nr., som du får hos kasseren (se ovenfor).