Nyheder


Ferie

Vandværkets kasserer holder ferie i perioden 4. juli til 26. juli 2024 -  begge dage incl.

Du kan, om nødvendigt, kontakte formand Torben F. Sørensen.

Den 3. juli 2024

 

Ny målerportal

Villingebæk Vandværk begyndte i 2023 at udskifte de enkelte forbrugers vandmålere. Det er et lovkrav, at målerne skal udskiftes efter en årrække og da det er en økonomisk bekostelig affære, har bestyrelsen besluttet at udskifte 200 målere om året og alle vil have fået ny måler i 2029.

På nuværende tidspunkt er der skiftet målere på Birke Allé, Linde Allé, Pile Allé og Elme Allé og inden for de kommende ca. 4 uger vil der blive udskiftet målere på Poppel Allé, Dalsvinget og Åsvinget.

Inden årets udgang forventer vi, at målerne også er udskiftet på Hejrevej, Ibisvej, Lærkevej, Park Allé, Stillidsvej, Svalevej, Ternevej, Dronningmølle Strandvej 548-673, Møllemarken, Nordkrogen, Slåenvej, Strandhaven, Dalsvænget og Dronningmølle Stationsvej.

De nye målere er med den nyeste teknologi og giver brugeren mulighed for, via en app, at følge sit vandforbrug og få alarm, hvis der sker et større vandforbrug.

Et større vandforbrug, som eksempelvis ved ledningsbrud, betyder at forbrugeren hurtigt kan lukke få vandet og få udbedret skaden.

Vejledning til installation af app finder du under fanen ”Målerportal”.

Bestyrelsen vil i slutningen af 2024 lægge information på hjemmesiden om hvilke forbrugere/veje der vil få ny måler i 2025.

Den 26. april 2024

 

Generalforsamling 2024

Vi afholder ordinær generalforsamling søndag den 5. maj 2024 kl. 15:00 på adressen Smedevej 12, 3120 Dronningmølle.

Du kan læse dagsorden her, beregning for 2023 her og årsregnskab etc. her.

Den 1. april 2024, opdateret den 14. april 2024

 

Opmærksomhed på risiko for ledningsbrud

Den forgangne frost- og tøperiode har desværre afstedkommet en del brud på vandledningen mellem målerbrønd og ejendom. Dette beror oftest på, at vandrøret efter målerbrønden, er en ældre jernledning, der er gennemtæret.

Det giver forretningsudvalget anledning til at indskærpe, at vandværket, jævnfør Danske Vandværksers gældende regulativ, kræver en total udskiftning af vandrøret fra målerbrønd til ejendom i tilfæde af brud.

Nogle forsikringsselskaber forsøger, at dække skaden med en lapning, med det resultat, at røret blot springer ved siden af det oprindelige brud. Kravet gælder uanset om der er en "skjult rørskadeforsikring" eller ej.

Den 28. januar 2024

 

Nytårshilsen fra forretningsudvalget december 2023

I år lykkedes det at få en erstatningsboring til at producere råvand uden at trække sand med op og vi er fortsat forskånet for pesticider, bakterier, PFAS og andre ubehageligheder.

Sidste års boring er overdraget til Foreningen Pandehave Eng, der derved har fremtidssikret vand til det kvæg der græsser på engen i sommerperioden.

I år har vi påbegyndt et større projekt med udskiftning af vandmålere. Det er et lovkrav at disse udskiftes og det har i forbindelse med arbejdet vist sig, at nogle målerbrønde er for små til de nye målere, hvorfor disse, hvor det er nødvenligt, også udskiftes. Der er tale om en betydelig økonomisk udskrivning og vi forventer at skifte 200 målere årligt og der er derfor tale om et projekt der tager 6-7 år. De enkelte brugere får besked når det er aktuelt. I løbet af 2024 forventer vi at have et program, hvor forbrugerne med nye vandmålere selv kan tilgå måleren og se forbrug, alarmer m.v.

Jørgen Berthelsen har efter mange års arbejde i bestyrelse og forretningsudvalg besluttet at stoppe. Tak for stor arbejdsindsats.

Desværre har vi ikke længere glæde af Kris Kristensen i bestyrelsen, da han afgik ved døden i december 2023.

Du kan læse flere historie-detaljer her:

Forretningsudvalget ønsker alle brugere et godt nytår.

Den 30. december 2023

 

Takstblad 2024

Gribskov kommune har godkendt Villingebæk Vandværks takstblad for 2024 som du kan læse her.

Den 4. december 2023

 

Information om levering af vand til det tidligere Rævebakkens Vandværks forsyningsområde

Det er formelt Gilleleje Vandværk der leverer vand til det tidligere Rævebakkens Vandværks forsynings område. Det er altså Gilleleje Vandværk der afregner, reparerer og vedligeholder forsyningen.

I praksis foregår det på den måde at Villingebæk Vandværk kontinuerligt leverer vandet vis den ledning der er mellem de 2 forsynings område i brønden på Sanglærkevej. Altså det vand og den kvalitet der leveres, kommer fra Villingebæk Vandværk – de faktuelle data kan findes på hjemmesiden: Villingevand.dk

Den mængde vand der således leveres fra Villingebæk Vandværk, bliver kompenseret fra Gilleleje Vandværk via nødforsyningsledningen i Strandvejen.

Gilleleje Vandværk har installeret en motorventil i Strandvejs brønden der kan fjernstyres. Regnskabet med forbruget til Rævebakken og kompensationen styres af Gilleleje Vandværk

Den 3. december 2023


Besøg Vandetsvej.dk

En spændende hjemmeside om vandets kredsløb udviklet af en række store forsyningsselskaber i Danmark i samarbejde med DANVA.


Vi er medlem

Masser af services og en brancheorganisation, der arbejder for en sikker og effektiv vandforsyning til gavn for forbrugerne hos Villingebæk Vandværk.