​VELKOMMEN TIL VILLINGEBÆK VANDVÆRKS HJEMMESIDE!


​AKTUELT:

2. maj 2023: Referat for generalforsamling 2023 og godkendte årsrapport 2022 samt budgetter findes nu her på hjemmesiden under faneblad "Vandværket > Generalforsamling" for referatet og

"Vandværket > Årsregnskab og Budget" for de øvrige godkendte dokumenter.

 

12. april 2023: Generalforsamling 2023:

Årsregnskab, budgetter og nærmere detaljer kan nu ses under faneblad ”Vandværket > Generalforsamling”. Vedtægter uændret under faneblad "Vandværket > Vedtægter".

14. marts 2023: Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling 2023

Søndag den 30. april 2023 kl. 14:00

i Formandens Forsamlingshus, Smedevej 12, Villingerød, 3120 Dronningmølle

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Det reviderede regnskab for 2022 forelægges til godkendelse
 5. Budget for 2024 inklusive Driftsbidrag og Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
 6. Information om investeringsplaner
 7. Behandling af indkomne forslag: der er ingen forslag.
 8. Valg til bestyrelsen af generalforsamlingsvalgte medlemmer og suppleanter
  1. Bestyrelsen foreslår at Torben F. Sørensen og suppleant Jim Saabye genvælges for 2 år.
  2. Bestyrelsen foreslår Henning Holm, Villingerødvej 31, genvælges som person med særlig indsigt for eet år, jfr. § 9 i vedtægterne.
 9. Eventuelt

Vedtægter, årsregnskab, budgetter og nærmere detaljer kan ses på Vandværkets hjemmeside www.villingevand.dk under faneblad ”Vandværket > Generalforsamling” senest 2 uger før.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

27. marts 2023: Rørbrud/Læk

Vi er nu tilbage på et normalt forbrug – vi har lokaliseret et par lækager på private installationer, som nu er lukket eller ved at blive det.

 

Venlig hilsen

Villingebæk Vandværk

9. marts 2023: Rørbrud/Læk

Kære Forbrugere.

På grund af vejrets svingning mellem frost og tø oplever vi lige nu et vandtab på 2-3 M3 pr. time.

Vi opfordrer til at I kontrollerer jeres installation herunder specielt udendørs haner/brusere mv.

Venlig hilsen

Villingebæk Vandværk

 

2. marts 2023: Årsopgørelse 2022/2023

I anledning af udsendelse af årsopgørelsen 9. februar 2023 henvises der til vores Takstblad 2023 og prisen på vand 2023 under faneblad hhv "Vandværket" og "Praktiske Oplysninger > Dokumenter" .

Forbrugere som er tilmeldt betalingsservice (BS) kan se deres opgørelse hos deres bank.

Forbrugere som ikke er tilmeldt betalingsservice (BS) opfordres hermed til at følge vejledningen på den fremsendte faktura.

Hvis man ikke er tilmeldt BS, fremsendes opgørelsen med e-mail til den mail adresse , som vi har fået oplyst ellers fremsendes opgørelsen med postnord til den oplyste postadresse.

Vi gør opmærksom på at beløbet til Vandværket skal betales på én gang senest 3/4-2023, mens beløbet til Gribvand for afløb til kloak opkræves separat af Gribvand i to rater.

Med venlig hilsen

Villingebæk Vandværk

31. december 2022: Nytårshilsen fra Forretningsudvalget.

Vores spritnye vandboring (boring 4) viste sig efter en uges normal drift at trække sand op sammen med vandet.

Efter analyse af videofilm fra boringen samt konsultation fra et ingeniørfirma blev det besluttet at boringen skal kasseres. Vi har besluttet os for at etablere en erstatnings boring midtvejs mellem boring 4 (den nu skrottede) og Vagtelvej. Altså endnu en runde med tilladelser fra grundejere, kommune og frednings myndigheder, men nu er alle tilladelser på plads. Denne erstatningsboring bliver formentlig etableret i foråret 2023.

Af hensyn til sikkerheden er der etableret et nyt alarmsystem på alle døre til vandværket.

Den megen tale om Brown out – altså planlagte strømafbrydelser – har fået os til at anskaffe en benzin drevet nødgenerator. Denne nødgenerator er dog kun stor nok til at trække en enkelt af de 5 rentvandspumper, men det er tilstrækkeligt til at opretholde en forsvarlig forsyning, hvor vi kan levere næsten normalt i vinterhalvåret og lidt mindre (dvs. mindre tryk) i sommerhalvåret.

Flere historie-detaljer vil kunne ses her:

Forretningsudvalget ønsker alle vores forbrugere GODT NYTÅR 2030.

17. december 2022: Takstblad 2023

Til forbrugerne.

Gribskov Kommune skal godkende vores takstblade, og de har netop godkendt Takstblad 2023, som vi hermed vedlægger: Takstblad 2023

På grund af vores stærkt voksende udgifter til især EL har vi i Bestyrelsen måttet sætte vores årlige afgifter lidt op.

Den faste afgift med kr. 50 til kr. 800 og forbrugsafgiften med 25 øre til 4,00 kr/m3.

Venlig hilsen

Villingebæk Vandværk

 

9. oktober 2022:   VINTERFORANSTALTNINGER

Vi nærmer os efterårsferien.

Husk at frostsikre dit hus inden du forlader det for vinteren.  Enten med lidt varme i huset eller ved at lukke for vandet og tømme rørene. Se nedenfor.
 
 
Ang. Vinterforanstaltninger:
 • Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

 • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
 • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
 • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.

 

Vejledningen i opslaget ovenfor viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd.

 

Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.

 

Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er andelshaverens pligt at holde måleren frostfri og dækslet på plads. Det kan f.eks. gøres ved at placere en spand med jord eller en flise oven på dækslet. I perioder med længerevarende hård frost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra f.eks. ved at lægge en vintermåtte over dækslet.

 

​Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.) her på hjemmesiden under menu punkt "Vandværket".

30. august 2022: Telefontid til vores kasserer er fra i dag flyttet permanent til torsdag i stedet for fredag.

4. august 2022: Der er et nyt opslag om PFAS m.m.

 Se her på hjemmesiden under faneblad:    Praktiske-oplysninger> Vandkvalitet> Seneste-Vandanalyser

PS: For Jer der ikke orker skemaet: Vi har ingen problemer med PFAS.Ang. Vinterforanstaltninger:

  • Vejledningen i opslaget fra 17/11 viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd. Men princippet gælder også for nye målere i en allerede eksisterende målerbrønd, såvel som for en ældre måler. Her er det røde håndtag stophanen. Se photo0123 på hjemmesiden under overskriften ”Galleri”, hvor ventilen på udgangen af måleren er vist lukket med luftventilen ovenpå.

   Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.

    
   17. november, 2015:

   Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

  • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
  • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
  • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.
  •  
   
  • 8. november, 2016

 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Formandens mobil nr. 4011 4086

Email: 


kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 30. august 2022 indført telefontid torsdage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

Tilmelding til BS (Betalingsservice hos Nets):

Tilmeld dig hos din egen bank med PBS nr. 06244289, Debitor grp. 00001 og

Kunde nr. = Forbruger nr., som du får hos kasseren (se ovenfor).