Ejerskifte-afregning.
Ved ejerskifte må ejeren selv sammen med evt. ejendomsmægler og advokat sørge for at udføre ejerskifte afregning. Det er herunder vigtigt at ejeren sørger for at meddele ejerskiftet til Vandværket og den nye ejers navn, helårs adresse, mobil nr. og e-mail adresse. 
Se i øvrigt gældende Takstblad her på hjemmesiden under faneblad "Vandværket".

Priser.

Prisen på vand:  2015

Prisen på vand: 2016

Prisen på vand  2017

Prisen på vand  2018

Prisen på vand  2019

Prisen på vand  2020

Vejledning til vinterlukning for Kamstrup måler i målerbrønd:  se her

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift: se her

Ansøgning om refusion af vandafledningsafgift hos GRIBVAND:  se her.

Svar på ofte stillede spørgsmål om læk og brud:

- hvordan ved vi at der er læk/brud?

Først og fremmest kigger vi på vandforbruget om natten mellem 02 og 04. Stiger dette forbrug i mere end 6 dage, fortager vi en vejledende aflæsning af alle vandmålere. Dette gøres ved at gennemkøre området med en radio aflæser, der opfanger signal fra vandmåleren. Vandmåleren er så snedigt indrettet, at den giver en alarm hvis måleren ikke har stået stille de seneste 21 dage. Vandmåleren kan skelne mellem læk og brud.

- kan vi finde alle lækager?

Ja alle lækager/brud der er EFTER vandmåleren – dvs. mellem målerbrønden og huset. Der findes i vores system ikke en smart metode til, at finde brud på vandværkets side af vandmåleren, men det kommer, når vi skifter målerne ud næste gang (om 10 år), indtil da er det hårdt manuelt arbejde at finde et brud, hvis vi ikke er så ”heldige” at vandet står op af jorden.

- hvornår ved vi det?

Som beskrevet ovenfor ved vi det faktisk først, når vi har foretaget en aflæsning. Vi læser af en af de første dage i januar (årsaflæsningen) og som beskrevet når natforbruget ser forkert ud. For de af Jer, der har oplevet at få en mail om lækage, vil I se at der er nogle få aflæsninger i løbet af året, dette er netop kontrol af øget natforbrug.

- hvad gør vi ved det?

Når vi foretager en totalaflæsning, finder vi som regel en håndfuld læk alarmer. Til disse forbrugere sender vi et informationsdokument, der viser såvel alarmen som det aktuelle vandforbrug. Er der tale om et brud i et hus der se ubeboet ud, lukker vi for hanerne i målerbrønden. For at kunne informere er det essentielt, at vi har en mailadresse og/eller et mobilt telefonnummer. Det gøres her:  https://www.villingevand.dk/Selvbetjening/Til-Afmeld-Email

- hvordan kan jeg selv konstatere det?

Hvis der er mistanke eller information om lækage kan man gøre følgende: Luk for al vandforbrug i huset. Kig på måleren i brønden. I venstre side af måleren er en markering med pile der ”løber” hvis der kommer vand igennem måleren, ellers er pilene slukkede. Måleren har også nogle alarmindikatorer på displayet. Er der indikation på vandforbrug hvor alt burde være lukket er det tid til detektiv arbejdet for at finde fejlen. Et toilet der løber, er et godt sted at begynde.

- hvem ringer jeg til for fejlsøgning?

Alle autoriserede VVS-firmaer kan finde lækager. Vandværket benytter sig af firma Tage Bagger A/S i Lynge.

- skal jeg selv betale for vandspild pga. læk/brud?

Det korte svar er ja. Alt vand der løber gennem vandmåleren, bliver afregnet for såvel vand leverance som for spildevands afledning (Gribvand A/S). Der er ved meget store spild en mulighed for at få eftergivet vandspild udover selvrisiko grænsen se:
https://www.villingevand.dk/Praktiske-oplysninger/Dokumenter:

    Ansøgning om eftergivelse af vandafgift

    Ansøgning om refusion af vandafledningsafgift hos GRIBVAND

- Hvor går grænsen mellem vandværket og mig?

Alt indtil den første stophane i måler brønden set fra vejsiden er vandværkets, alt efter den ind mod huset er dit. Dvs. vandmåler, stophane, stikledning og vandinstallationer i og udenfor huset.
For eksempel skal du være opmærksom på at en frostsprængt vandmåler skal erstattes af dig. Derfor skal målerbrønden sikres mod at låget bliver løftet af. (Af opstigende grundvand).

 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Formandens mobil nr. 4011 4086

Email: 
kontor@villingevand.dk (kontoret)
kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

Tilmelding til BS (Betalingsservice hos Nets):

Tilmeld dig hos din egen bank med PBS nr. 06244289, Debitor grp. 00001 og

Kunde nr. = Forbruger nr., som du får hos kasseren (se ovenfor).